Projekt Hör & Gör

 

Hör&Gör är ett långsiktigt barn och ungdomsprojekt som numera ingår i uppdragsbeskrivning för Regionsamverkan Sydsverige

Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.

Hör&Gör vill nå fler barn och unga – födda i eller utanför Sverige – med och utan funktionsvariationer samt barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.

I RSS ingår regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne (Regionsamverkan i Sydsverige)

Projekt Kreativa Rum 

 

Projektet har arbetat fram metoder tillsammans med slöjd och bibliotek för att göra skapandemiljöer på biblioteken på landsbygden i Blekinge och Kronoberg. Detta genom att involvera den lokala befolkningen, barn och unga och bibliotekspersonalen i ett gemensamt skapande över generationsgränserna. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får de små biblioteken ett nytt användande och blir inspirerande mötesplatser närmare medborgarna i det lokala samhället. Vi stärker den kulturella infrastrukturen och möjliggör kultur i hela länet.

På varje deltagande bibliotek arbetar vi med medborgardialog om bibliotekets roll idag och framtiden,  tillsammans skapar vi nya miljöer med slöjdens hållbara material och arbetssätt.

Medborgardialogen genomförs i flera olika former för att kunna nå så många som möjligt. Informationsmöten, inspirationsmöten, workshops, idébank och intervjuer kommer att genomföras. Metoden tjänar till att förändra förutsättningar för mänskliga möten, förvandla gråa rum till spännande och skapande mötesplatser. Samtidigt ges förutsättning att nå behovet av integration, hälsa, jämställdhet, mångfald och miljö. Barn och ungas delaktighet kommer att prioriteras och vara viktiga nu och i framtiden.

Vi ser att behovet av bibliotek nära medborgarna är viktigt för läsning och skapande, men bibliotek på landsbygden har ofta inte fått samma resurser som större bibliotek.

Vi vill göra biblioteken till gemensamma arenor för ett inkluderande samhälle, där alla oavsett bakgrund kan känna sig delaktiga och välkomna. Målet är att skapa tilltalande läs- och skaparmiljöer för barn och unga, vuxna och andra grupper i det lilla samhället. Öka öppettiderna på biblioteken, öka antalet besökare och skapa nya möjligheter till kultur för alla.

 

 

 

Bli medlem idag

Vill du träffa andra slöjd och hantverksintresserade personer? Tryck på knappen nedan